Min Side

Den Blå-Grønne Bydel i Tommerup

STATUS på projektet:

 

Mandag d. 7. oktober - Bystævnevej spærres fra Kirkebjerg til Smedegyden i forbindelse med rørlægning af kloak og åbning af sidste del af vandløb.
Arbejdsperioden vil være 3 - 4 uger.

 

 

 

I forbindelse med etablering af vandløbsledning, regnvandsledning og spildevandsledning, er det nødvendigt at foretage midlertidige omlægninger og håndtering af vand, gas, el, internet mv. Der kan derfor i perioder forekomme nedbrud på disse forsyningsarter.
 

Gravearbejdet er koordineret med alle ledningsejerne, og nedbrud vil blive repareret, så hurtigt det er muligt.

 

I forbindelse med kloak- og vandløbsarbejdet i den syd-østlige del af Tommerup, vil der fortsat være omkørsler og spærring af veje.

Hold øje med skiltningen og evt. løbende ændrdinger af denne.

Jordkørslen giver trafikale genér i form af tunge køretøjer og meget mudder på vejene.

Entreprenøren fejer minimum 3 dage dagligt, trods det vil der stadig være jord på vejbanen.

Når anlægsarbejdet er afsluttet vil alle veje, rabatter mv. blive gennemgået med Kommunes Vejmyndighed og skade vil blive udbedret.

 

Hvor?
Se nedenstående oversigtskort.
 

Hvad laver vi?
Vi etablerer nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg.

Renoverer eksisterende regnvandsbassin ved Brunsegårdsvej.

Udskifter kloakledninger ved Møllebakken, Smedegyden, Bystævnevej og Nyvej.

Udover at Assens Spildevand udskifter hovedkloakker og etablerer nye regnvandsbassiner, skal Assens Kommune åbne en stærkning af det rørlagte vandløb, Rævedamsafløbet.

 

Entreprenør:
Marius Pedersen A/S
 

Periode:
Fra midt i september 2018 til juli 2019.

Der arbejdes i tidsrummet 7.00 til 17.00 mandag - fredag.

Jf. gældende lov må der arbejdes i tidsrummet 6.00-18.00 uden at den offentlige myndighed skal søges herom. Det kan derfor forekomme, at der i perioder arbejdes i hele dette tidsrum, for at sikre en tilstrækkelig fremdrift i arbejdet.


Trafik:
Der vil vil i anlægsperioden være en del omkørsel og trafikale gener i området.


Spørgsmål:
Ved spørgsmål kan du kontakte Assens Spildevand på 6344 9000 eller mail post@assensforsyning.dk. eller Stine Madsen Ansbjerg på tlf. 6344 9029 og på mail svm@assensforsyning.dk.