Min Side

Undersøgelse af kloaksystemet for uvedkommende vand

Assens Forsyning har konstateret, at der kommer betydeligt mere vand til renseanlægget i regnvejr, end i tørvejr. Det betyder, at der skal bruges ekstra meget energi, både til transport/pumpning frem til renseanlægget og til selve renseprocessen. For store mængder uvedkommende vand i spildevandsystemet kan også betyde gentagne problemer med opstuvende kloakvand i kældre og oversvømmelser ved kraftig regnvejr.
 

Der kan der være flere årsager til uvedkommende vand:

  • Regnvand fra tage og overflader som er fejlkoblet til spildevandsledningen, i stedet for den korrekte tilslutning til regnvandsledningen.

  • Indsivning i utætte kloakledninger.
     

Assens Forsyning arbejder målrettet på at nedbringe det uvedkommende vand i spildevandsledningerne, så derfor har vi udpeget områder hvor vi vil undersøge om der er fejlkoblinger af regnvand fra private grunde på spildevandssystemet. Det gør vi ved at hælde vand og evt. sporemiddel i tagbrønde, tagrender og riste, samtidig med at vi holder med vores kloak tv vogn i spildevandsstikket. På den måde kan vi verificere om regnvand er tilsluttet korrekt.

       TV-inspektionsbilen

 

Derudover renoverer vi de eksisterende ledninger, de steder vi ved der er meget indsivning.
 

Hvad kan man som grundejer selv gøre:

Du kan som grundejer i separatkloakerede områder, selv sikre dig at din kloakinstallation er udført korrekt, at regn- og spildevand er adskilt og tilsluttet de rigtige stikledninger. Tegninger af din huskloak kan findes i kommunens byggesagsarkiv, er du i tvivl kan du få en autoriset kloakmester til at gennemgå din installation.
 

Jo mere uvedkommende vand vi kan fjerne fra spildevandssystemet jo mere energi kan vi spare, til gavn og glæde for klima og vandmiljø.